Nesten halvparten av ulykkene er fallulykker

Flesteparten av ulykkene kunne vært unngått, mener Arbeidstilsynet i ny rapport.

Fallulykker er den ulykkestypen som skjer oftest i bygg og anlegg. Fall er også den typen ulykke som forårsaker flest alvorlige skader og arbeidsskadedødsfall. Flesteparten av ulykkene kunne vært unngått, mener Arbeidstilsynet. De har lagt frem en ny rapport sammen med Statens arbeidsmiljøinstitutt.

I rapporten «Ulykker i bygg og anlegg 2015» presenteres utvikling i dødsulykker og skader i næringen, og den gir en analyse av 176 ulykker som Arbeidstilsynet har fulgt opp med fysiske tilsyn i 2015. Nesten halvparten av ulykkene som er med i analysen er fallulykker. Ulykkene som skjer oftest er at arbeidstaker faller fra tak, golv, stillas og stige. I tillegg er det mange ulykker der arbeidstaker skades av fallende gjenstander.

–- Fallulykker har ofte alvorlige konsekvenser for arbeidstakerne. Rapporten viser at det er behov for å jobbe kontinuerlig med sikkerhet i alle faser av et bygge- og anleggsprosjekt og på alle plan – hele tiden. Nå må bransjen og myndighetene bruke kunnskapen i rapporten og sette inn støtet der det trengs mest, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen, i en kommentar på Arbeidstilsynets hjemmeside.

Analysen av ulykkene avdekker at det har vært mangler knyttet til alt fra risikostyring og sikkerhetskultur, til arbeidsplaner og opplæring. Vanlige konsekvenser er feil bruk av utstyr, arbeid i høyden uten sikring, at farlige områder ikke er sperret eller merket, og at arbeidstakere velger feil rekkefølge og metode.

–- Menneskelige feil skjer, men det er viktig å understreke at det ikke er arbeidstakerens skyld at ulykken skjedde. Mennesker gjør feil, men omfanget av feilene kan i stor grad reduseres med blant annet god styring og involvering. Med så mange aktører som det ofte er på en bygge- og anleggsplass, er det helt nødvendig at ansvarsforholdene er klare og oversiktlige, sier Finboe Svendsen.

I 2015 mistet seks personer livet i arbeidsulykker i bygge- og anleggsvirksomhet. De siste sju årene har gjennomsnittlig rundt ni arbeidstakere omkommet i bygg og anlegg årlig.

–- Det er for tidlig å si om nedgangen i arbeidsskadedødsfall i 2015 er starten på en nedadgående trend, eller om det er en naturlig variasjon, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet. Hittil i 2016 har sju arbeidstakere omkommet i bygg og anlegg.

Bygge- og anleggsvirksomheter rapporterer om 12 arbeidsskader per 1000 ansatt, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Næringen er dermed godt over snittet for alle norske yrkesaktive, som er oppunder ni skader per 1000 ansatte. Det er også den næringen som har den største andelen av alle meldte fallulykker som har resultert i død og alvorlig skade.

Last ned og les hele rapporten her.

Les også: