23 kilometer lang tunnel bygges mellom Bærum og Hole

Den nye Ringeriksbanen skal korte inn reisetiden med tog mellom Bergen og Oslo med en time.

Tunnelen mellom Sandvika og Sundvolden blir 23 kilometer lang med dobbeltspor og en egen service- og rømningstunnel.

Den nye Ringeriksbanen skal korte inn reisetiden med tog mellom Bergen og Oslo med en time. Fredag opplyste Bane Nor at planene for tunnelen er klare.

Tunnelen bygges med to parallelle løp. Begge jernbanesporene legges i det ene tunnelløpet, mens det andre blir en parallell service- og rømningstunnel. Begge løpene har atkomst i hver ende ved Sundvollen i Hole kommune og ved Jong i Bærum kommune.

– Krav til hastighet, stigningsforhold og effektivt vedlikehold har vært viktig for valg av tunnelløsning, sier prosjektsjef Lise Backer.

Hun forteller at Bane Nor har gjennomført en grundig kartlegging av lokale forhold som topografi, geologi, hydrogeologi og omgivelser, i tillegg til sikkerhet, kostnader og byggetid.

– Etter den omfattende prosessen er vår konklusjon at en dobbeltsportunnel med langsgående service- og rømningstunnel er det konseptet som er mest optimalt for effektiv trafikkavvikling, drift og vedlikehold på Ringeriksbanen, sier hun.

Service- og rømningstunnelen gjør at vedlikeholdsarbeid kan bli utført uten at det påvirker togtrafikken, påpeker hun.

Tunnelkonseptet innebærer imidlertid ingen bygging av en stasjon ved Avtjærna, slik mange i Bærum har ønsket seg for å legge til rette for omfattende boligutbygging i området mellom Skui og Sollihøgda.

(©NTB)