– Blant de som er utdannet innen bygg er ledigheten på 1,62 prosent

Lav ledighet blant ingeniører i byggedelen av bransjen.

Tidligere i november kunne Vekst.media rapportere at det var overraskende mange arbeidsledige i bygg- og anleggsbransjen. Arbeidsledigheten var sterkt nedadgående, men det er fortsatt nesten 8.000 arbeidsledige, noe som utgjør 4,0 prosent av arbeidsstyrken. Størst var arbeidsledigheten blant ufaglært arbeidskraft, og ca. halvparten av de arbeidsledige var utlendinger.

Bygg- og anleggsbransjen assosieres nok mest med alle arbeidskarene som går rundt på byggeplassene med hjelmer, og det er en bransje som domineres av ansatte med yrkesfag. Det er imidlertid et stort spenn av arbeidsoppgaver som skal utføres, og bransjen sysselsetter også mange ingeniører. Vekst.media tok derfor kontakt med NITO for å høre hvordan det sto til blant den delen av bransjen som har høyere utdanning i form av en ingeniørgrad.

– Per 1. oktober 2016 var 3,93 prosent av NITOs yrkesaktive medlemmer arbeidsledige. Tar vi med permitterte og de som er på arbeidsavklaringspenger er tallet 4,48 prosent, opplyser NITO-president Trond Markussen til Vekst.media.

Det betyr at arbeidsledigheten for ingeniørene ligger omtrent på samme nivå som for resten av yrkesgruppene i bygg- og anleggsbransjen.

Markussen bekrefter også at det varierer like mye for ingeniørene når det gjelder hvor i landet arbeidsledigheten er størst.

– Det er store forskjeller geografisk og på bransje. På Innlandet er det langt lavere ledighet, det samme gjelder Nordland. Rogaland og Aust-Agder har den klart høyeste ledigheten, sier Markussen.

På tross av arbeidsledigheten, er bransjeaktørene veldig opptatt av at rekruttering er en prioritert oppgave. De er bekymret for at det ikke blir nok kvalifisert arbeidskraft til de mange prosjektene som skal gjennomføres i årene fremover.

På spørsmål om hvorvidt det er forskjeller på de som jobber i byggdelen av bransjen, og de som jobber i anlegg, trekker NITO-presidenten frem den lave ledigheten innen bygg:

– Blant de som er utdannet innen bygg er ledigheten på 1,62 prosent, som er den nest laveste ledigheten etter helse på 0,8 prosent, sier Markussen.

Dette stemmer godt overens med de siste tallene for bransjens ordreinnganger fra SSB. Der kom det frem at det var en nedgang innen anlegg på hele 21 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

På spørsmål om hvordan det går med de nyutdannede ingeniørene, viser NITO-presidenten til sin kandidatundersøkelse som de gjør blant sine studentmedlemmer.

– Det er 177 bygg- og anleggsstudenter som har svart, hvorav 11,9 prosent oppgir at de er ledige, sier Markussen.

Nito har ikke tall for hvor utbredt det er å tilby studente sommerjobb i årene før de er ferdig med sine studier.

– Generelt kan man si at det er vanskeligere å få sommerjobb i pressede bransjer, samt i kommunene, sier Markussen.

Les også: