– Det vil være et stort behov også for de med fagbrev

Jobbsøkere vil møte skjerpede krav til utdanning og kompetanse de nærmeste tiårene.

Jobbsøkere vil møte skjerpede krav til utdanning og kompetanse de nærmeste tiårene. I 2035 er behovet for arbeidskraft størst innen helse, pedagogikk og håndverksfag, ifølge SSB.

Mens sysselsettingen i petroleumsnæringen vil gå ned framover, vil andre næringer vokse fram. Samtidig vil næringer som benytter personer med lang utdanning, vokse sterkest.

Det fremgår av en rapport om sysselsetting og utdanningsvalg fram mot 2035 som Statistisk sentralbyrå(SSB) presenterte tirsdag.

Håndverk, industri, helse

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) peker på at rapporten – gitt dagens utvikling – viser at det vil bli mangel på folk med yrkesfaglig kompetanse.

– Vi snakker om håndverkere, industriarbeidere og helsefagarbeidere. Dette er yrkesgrupper som vi er avhengig av fremover for at samfunnet skal gå rundt. Det er derfor viktig at vi sørger for god rekruttering til disse yrkene, og det får vi gjennom å fremsnakke yrkesfaglige utdanninger og yrker, sier hun i en kommentar til NTB.

Økt behov

Konklusjonen fra SSBs forskere er at det vil være jobb å få ved slutten av så å si alle utdanningsløp, men i enkelte bransjer vil mangelen på arbeidskraft være særlig stor.

– Det gjelder ikke minst innen helse og omsorg og pedagogikk, sier en av forskerne bak rapporten, Hege Marie Gjefsen i SSB.

At betydningen av formell kompetanse og høyere utdanning vokser, er neppe godt nytt for skoletrøtte ungdommer. Innen yrkesfag er frafallsprosenten som kjent særlig høy. Men også for fagutdannede er sannsynligheten stor for å få jobb.

– Våre framskrivninger viser at det også vil være et stort behov også for dem med fagbrev. Det gjelder både innen helsefag på videregående og elektrofag, mekaniske fag, maskinfag samt bygg og anlegg, sier hun.

SSB anslår videre at lønnsutviklingen vil være rimelig god for alle grupper, og at sterke fagforeninger og allmenngjøring av tariffavtaler vil demme opp for det meste av lønnspresset som EØS-innvandringen representerer.

Ingeniører

Fysioterapeuter, barnevernspedagoger og ingeniører trekkes fram som yrkesgrupper hvor arbeidsstyrken ventes å overstige sysselsettingsbehovet i 2035. Men dette kan endre seg.

– Det er nedskaleringen av petroleumsnæringen som forklarer at behovet for ingeniører kanskje ikke vil være like stort i 2035. Men andre næringer kan jo komme til å utnytte denne kompetansen, som for eksempel helsesektoren, der den teknologiske utviklingen går veldig raskt, sier Gjefsen.

IKT-utviklingen er også mye av grunnen til at SSB regner med at tjenestenæringen vil vokse så sterkt fram mot 2035. Framskrivningen til SSB bygger for øvrig på et scenario der den samlede norske befolkningen er aldrende og barnetallene lave. Makroøkonomisk venter SSB et stabilt lavt rentenivå, fallende oljeinvesteringer og en oljepris på om lag 63 dollar fatet i siste halvdel av perioden. (©NTB)