Kristiansand får 300 millioner til sykkelvei og kollektivtransport

– Det er viktig at det jobbes for bedre fremkommelighet i byen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Det er viktig at det jobbes for bedre fremkommelighet i byen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Kristiansand får 300 millioner over en treårig periode gjennom regjeringens Belønningsordning, det skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding. Formålet med Belønningsordningen er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene, ved å dempe veksten i personbiltrafikken og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil. Staten bidrar med 120 millioner kroner til Kristiansand i 2017, og 90 millioner kroner årlig i 2018 og i 2019 så lenge målene i avtalen oppnås.

 

– Det er viktig at Kristiansand fortsetter å jobbe for bedre fremkommelighet i byen. Det er derfor gledelig at Kristiansand har signet en treårig avtale på til sammen 300 millioner kroner innenfor Belønningsordningen. Dette vil bidra til at veksten i persontransporten kan tas ved at flere reiser med kollektivtransport, sykler eller går, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 

Bruker midlene på sykkelvei og kollektivtilbud
Det skal i byområdet i Kristiansand investeres i utbygging av gang- og sykkelvegnettet, samt å vedlikehold og forbedring av busstilbudet. Målet i den nye belønningsavtalen med Kristiansand er at kollektivtilbudet skal bli så bra at personbiltrafikken gjennom bomstasjonene ikke skal øke.

Kristiansand hadde belønningsavtale for perioden 2013-2016. I den fireårsperioden mottok de 350 millioner kroner i belønningsmidler fra staten.

– Kristiansand nådde målet i forrige belønningsavtale om at personbiltrafikken ikke skulle øke. I følge partene har innføringen av tidsdifferensierte bomtakster i 2013 vært det viktigste virkemidlet for å nå dette målet. En slik måloppnåelse danner et godt grunnlag for en ny belønningsavtale, og senere en byvekstavtale med Kristiansand, sier samferdselsministeren.