Økt optimisme i boligmarkedet

Seks av ti forventer høyere boligpriser.

Forventninger om økt rente er ikke nok til å dempe husholdningenes tro på norsk økonomi og stigende boligpriser, skriver Norges Boligbyggelag i en pressemelding. Boligmarkedsbarometeret økte fra 11,8 til 13,5 i mai.

Dette kommer frem i den første trenden av NBBLs boligmarkedsbarometer. De tre første månedene som undersøkelsen er gjennomført viser en liten nedgang i april, men tydelig oppgang i mai.

Seks av ti forventer høyere boligpriser

Hele 59 prosent av husholdningene forventer stigende boligpriser de neste 12 månedene. Andelen som tror på boligprisoppgang har dermed økt mer enn fem prosentpoeng den siste måneden. Det er særlig i hovedstaden og på Østlandet at vi finner de største optimistene, hvor om lag syv av ti tror på stigende boligpriser. Seks prosent av befolkningen tror at boligprisene blir litt lavere, mens kun 0,3 prosent tror på et betydelig prisfall. Mennene i undersøkelsen har noe større tro på stigende boligpriser enn kvinnene.

Syv av ti forventer økt boliglånsrente

Husholdningene innser at perioden med historisk lave renter går mot slutten. Hele 72 prosent forventer nå høyere rente i løpet av de neste 12 månedene. Det er på linje med Norges Bank som forventer å øke styringsrenten på sensommeren, sannsynligvis i september.

Kun seks prosent er bekymret for å miste jobben

Sysselsettingen har økt og arbeidsledigheten har falt det siste året, det reflekteres ved at kun seks prosent av befolkningen oppgir at de er bekymret for å miste jobben det neste året. Vi ser noe større usikkerhet blant de yngste og på Sør- og Vestlandet, men det er nokså små utslag.

Boligmarkedsbarometeret

Kilde: Opinion AS og NBBL

NBBL har mer nøkterne forventninger

Den stigende optimismen er ikke overraskende og må sees i sammenheng med tiltagende vekst i norsk økonomi, rekordlave renter og boligprisoppgangen de siste månedene. Faktisk og forventet prisutvikling påvirker hverandre gjensidig. NBBL forventer allikevel at optimismen dempes utover høsten av følgende tre grunner:

Boligbyggingen er rekordhøy og det ferdigstilles mange boliger det nærmeste året.

Befolkningsveksten dempes. Det bor om lag 2,2 personer per bolig, mens antall igangsettingstillatelser i dag er tilnærmet 1:1 med befolkningsveksten.

Sist, men ikke minst. Til tross for at befolkningen i stor grad forventer høyere rente, er det rimelig å anta en faktisk renteøkning vil dempe optimismen.