Samferdselsdepartementet krever pristilbud når du tar taxi

Melder de også vil endre grunnlaget for ansiennitet for taxisjåfører

Melder de også vil endre grunnlaget for ansiennitet for taxisjåfører
Prisene per kjørte kilometer for drosjemarkedet har på landsbasis økt med 65 prosent i perioden mellom 2004 og 2015. Normalt vil ikke forbrukeren få vite den endelige prisen før turen er over.  Denne prisstrukturen gjør det vanskelig for forbrukerne å skaffe seg oversikt over prisene og å sammenligne priser hos ulike tilbydere.
Krever forhåndsestimerte pristilbud fra taxiselskaper 
Regjeringen sender derfor nytt forslag ut på høring med krav om forhåndsestimerte pristilbud fra taxiselskapene.
– Regjeringen ønsker å legge til rette for mer konkurranse i drosjemarkedet med krav om bindende pristilbud. Vi ønsker at drosjetilbyder uoppfordret skal gi taxibrukere et pristilbud for angitt reisevei. Samtidig vil det fortsatt være obligatorisk med taksameter og det er den laveste prisen som er gjeldende, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Forslaget er en del av flere endringsforslag som sendes på alminnelig høring i dag.

Endringsforslaget kan gjøre taxikunder mer bevisste på prisen de betaler for reiseveien og hvilken drosjesentral de ønsker å benytte der man har alternativer. Det vil alltid være den laveste prisen av taksameter og pristilbud som betales.

Høringen foreslår også å fjerne kravet om at løyvehaver må ha drosjeyrket som hovederverv.

Endrer definisjon av årsaker som ikke skal regnes som fravær

Høringen foreslår i tillegg noen tekniske endringer, blant annet klargjøring av hvilke tidsavgrensede avbruddsgrunner forankret i annen lovgivning som ikke skal regnes som fravær fra drosjeyrket og som dermed også skal gi rett til opparbeidelse av ansiennitet, sitert i høringsnotatet som:

  • Departementet foreslår for det første å endre ordlyden slik at «militærtjeneste» erstattes med «(…) er i tjeneste som vernepliktig etter forsvarsloven § 17». Formålet er å klargjøre at det kun er avbrudd som følge av de vernepliktiges tjenesteplikt som etter bestemmelsen ikke skal regnes som fravær fra drosjeyrket.
  • Departementet foreslår for det andre å endre ordlyden slik at «svangerskap» erstattes med «(…) har foreldrepermisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-5». Hensikten er å klargjøre at det kun er lovfestet rett til foreldrepermisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-5 som etter bestemmelsen ikke skal regnes som fravær fra drosjeyrket. Dette inkluderer retten til 12 måneders permisjon etter § 12-5 første ledd og retten til ytterligere 12 måneder etter andre ledd.
  • Departementet foreslår for det tredje å endre ordlyden slik at «sykdom legitimert ved sykemelding» erstattes med «(…) er arbeidsufør med rett til sykepenger etter folketrygdloven kapittel 8». Bakgrunnen for forslaget er at uttrykket sykdom legitimert ved sykemelding ikke i seg selv er klart nok til å slå fast at det kun er sykefravær hvor drosjeføreren har rett til sykepenger etter folketrygdloven som skal være omfattet.
  • Les hele høringsnotatet her: Høringsnotat for drosjesektor

Forslagene sendes på alminnelig høring og vil ha en høringsfrist i starten av november.