Velg digitale løsninger

– Det vil gi betydelige gevinster for Norge som nasjon og for de som skal bygge.

– BNL er svært fornøyd med at det foreslås så mye som 1000 mrd kroner på Nasjonal transportplan (NTP) i neste planperiode. Det gir rom både for å ta igjen etterslep på vedlikehold, samt investere i gode samfunnsnyttige prosjekter. For å forvalte slike summer på best mulig måte må nå Stortinget stille tydelige krav til digitale løsninger, sier Jon Sandnes, adm. dir i BNL i en pressemelding.

– For å skape gode og effektive bo og arbeidsmarkedsregioner er vi avhengige av et utvidet kollektivtilbud. Vi skulle ha ønsket at hele ICE – prosjektet ble realisert senest i 2029 og ikke i 2034, men samtidig er satsingen på en ekstra jernbanetunnel gjennom Oslo sentrum avgjørende for hele Østlandet

Ringeriksbanen er også et viktig prosjekt som både korter ned reise tid mellom Oslo og Bergen og som skaper rom ytterligere utvikling og fortetting i aksen mot Hønefoss.

BNL er også positiv til at satsingen på bymiljøavtalene blir styrket, blant annet ved at staten tar halvparten av regningen på ny t-banetunnel under Oslo.

– Det er i og rundt de store byene at store deler av veksten i befolkningen kommer. Derfor er det viktig at byene får bygget ut og styrket infrastrukturen, sier administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening (BNL).

Totalt skal det brukes om lag 1000 milliarder på samferdsel de kommende 12 årene. BNL er også opptatt av at staten velger å kreve digitale løsninger til de som skal gjennomføre og bygge prosjektene.

Regjeringen legger opp til at om lag 319 milliarder kroner skal brukes på jernbaneformål. Dette utgjør om lag 35 prosent av den totale økonomiske rammen. Videre er det foreslått 536 milliarder kroner til veiformål i tolvårsperioden. I plandokumentet settes 57 prosent av planrammen av til veiformål.

– Vi har alle et ansvar for å forvalte de enorme summene på en best mulig måte. Regjeringen peker på at transportetatene kan gi viktige bidrag til digitalisering i anleggsbransjen. Stortinget må derfor stille tydelige og ambisiøse krav til de som skal bygge om å velge digitale løsninger. Det vil gi betydelige gevinster for Norge som nasjon og for de som skal bygge, avslutter Sandnes.